Kontakt : +421 908 342 600

Reklamačný poriadok

V prípade doručenia objednaného tovaru prostredníctvom niektorého zo zmluvných prepravcov predávajúceho, je kupujúci povinný skontrolovať, či tovar nevykazuje vady spôsobené prepravou. Ak áno, je kupujúci povinný tovar neprevziať a spísať s dopravcom zápis o škode. O prípadnom poškodení tovaru behom dopravy je kupujúci povinný neodkladne informovať tiež predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Tovar má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru. Tovar sa hodí na účel, ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa. Tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutému vzoru alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzoru alebo predlohy. Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, ktorý vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 Ak vznikne na tovare dodanom internetovým obchodom www.lemari.sk reklamovateľná vada, môže kupujúci uplatniť reklamáciu vyplnením dotazníka prostredníctvom stránky v sekcii služby zákazníkom – reklamácie (v päte stránky). V prípade technických problémov alebo nedostupnosti stránky môže kupujúci upovedomiť o reklamácii e-mailom (info@lemari.sk)alebo písomným oznámením o zistených vadach. Písomne ju uplatňuje na adrese: LeMari Interiors s.r.o., ul. Budapeštianska 5, 040 13 Košice

Oznámenie o vadách musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, adresu, telefón, e-mail (ak je k dispozícii), číslo daňového dokladu, podrobný popis vady a popis toho, ako chyba vznikla.

Po obdržaní oznámenia o vadách predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o následnom postupe v závislosti na druhu tovaru, predovšetkým o tom, kam má kupujúci vádny tovar doručiť (sídlo predávajúceho a pod). Doručenie sa mysli zásielkovou službou, poštou alebo osobne, pokiaľ to predávajúci navrhne. Pre úspešné vybavenie reklamácie je bezpodmienečne nutné, aby kupujúci bol schopný predložiť daňový doklad - faktúru.

V prípade, že je tovar potrebné poslať späť predávajúcemu, je kupujúci povinný tovar zabaliť do originálneho obalu. V prípade, že kupujúci originálny obal nemá, je povinný na vlastné náklady zaistiť obal nový, vyhovujúci nárokom prepravy. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nedostatočne chráneného tovaru pri preprave nemusí byť jeho reklamácia uznaná. Záručný list odovzdáva predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, ak nie je záručný list u tovaru doložený, nahrádza ho faktúra.

V závislosti na druhu vád a na povahe tovaru, v súlade s právnymi predpismi platnými v SR, bude oprávnená reklamácia riešená opravou tovaru, výmenou tovaru, alebo vrátením zaplatenej kúpnej ceny.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktu, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Záručná doba je dva roky, pokiaľ nie je na predanej veci, jej obale, návode alebo záručnom liste vyznačená záručná doba dlhšia. Ak je záručná doba dlhšia ako dva roky, určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky v záručnom liste. Vzťahuje sa len na výrobné chyby. Lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie vedúcej k poškodeniu výrobku alebo v dôsledku nesprávneho používania alebo údržby. Tovar slúži prevažne ako dekorácia. Pri údržbe a čistení je potrebné prihliadať na túto skutočnosť. V prípade keramiky a porcelánu je potrebné prihliadať na pokyny výrobcu či je možné tento tovar používať v mikrovlnej rúre, rúre na pečenie alebo umývačke riadu. Ak pri textilných výrobkoch nie je uvedené inak, je odporučené ručné pranie pri 30°C resp. v čistiarni, umelé tkaniny nežehliť alebo len na prvom stupni ak to dovolí zloženie, nesušiť v pračke, nebieliť a samozrejme neprať farebné a svetlé látky spolu. Ostatné dekorácie a doplnky čistíte len navlhčenou textíliou. Nepoužívajte agresívne ani iné čistiace prostriedky či chemikálie. V prípade nesprávnej údržby (horúca voda, drátenka, drsná kefa, chémia, uskladnenie na slnku či vlhkom prostredí a pod) predajca neručí za prípadné škody a zmeny stavu produktov a teda ich nie je možné reklamovať.

Na darčeky, ktoré sú poskytované celkom zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa.

Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr v zákonnej lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia, prípadne odo dňa odovzdania reklamovaného tovaru.

Ak je reklamácia odôvodnená, predávajúci v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku vyzve kupujúceho, aby si opravený alebo vymenený tovar vyzdvihol, prípadne tovar zašle kupujúcemu na jeho náklady poštou na adresu kupujúcim určenú.

Ak predávajúci reklamáciu neuzná, oznámi to kupujúcemu v primeranej lehote. Spolu s oznámením o neuznaní reklamácie predávajúci kupujúcemu oznámi, koľko by stála výmena alebo oprava tovaru.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po obdržaní oznámenia o neuznaní reklamácie oznámiť predávajúcemu, či žiada o vykonanie výmeny či opravy tovaru za odplatu, inak je povinný si tovar v tej istej lehote vyzdvihnúť alebo oznámiť predávajúcemu adresu, kam má byť tovar zaslaný. Náklady spojené s vrátením tovaru kupujúcemu nesie kupujúciReklamáciu zajdajte TU