Kontakt : +421 908 342 600

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky") platia pre nákup v internetovom obchode https://lemari.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je firma LeMari Interiors s.r.o. ul. Budapeštianska 5, 040 13 Košice, Slovenská republika, IČO 52152049, IČ DPH SK2120932297, zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I oddiel S.r.o. vložka čís. 45587/V  ďalej len “predávajúci“ a kupujúceho, ktorým môžu byť fyzické osoby, živnostníci (majúce IČO), právnické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení zmlúv konajú v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a pod (ďalej len “kupujúci“). Internetový obchod slúži hlavne pre konečných spotrebiteľov.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu len tovar prvotriednej kvality, ktoré si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu https://lemari.sk, a ktoré je so zobrazeným tovarom v zhode v maximálnej možnej miere (drobné zmeny farieb sú možné, k drobnému skresleniu farieb mohlo dôjsť digitalizáciou).

Predávajúci sa zaväzuje, že bude uvádzať skutočné a konečné ceny, vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných dani, ktoré kupujúci za tovar vrátane dopravy zaplatí. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu.

Kupujúci je povinný dodaný tovar a faktúru - daňový doklad, po ich prevzatí prezrieť a prípadné zjavné vady a nezhody so skutočným stavom tovaru bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu najneskôr do 7 dní. To platí predovšetkým na prípady, kedy dodaný tovar nesúhlasí s obsahom dodacieho listu alebo dodací list nie je správne vyplnený. V oznámení je kupujúci povinný vady špecifikovať. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatím.

Zľavy nie sú kombinovateľné. Registrovaní zákazníci si môžu uplatniť svoj CASHBACK kredit a získať nový.

 

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy                                                                   

Každá objednávka, ktorú kupujúci odošle je považovaná za záväznú. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito podmienkami a že s nimi súhlasí.

Internetový obchod www.lemari.sk obsahuje všetky informácie potrebné na uzavretie zmluvy v zmysle všeobecných i podstatných náležitostí kúpnej zmluvy. Obsahuje vždy názov, kód a cenu tovaru. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v sekcii “miesto dodania“.

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar v nej uvedený. Na účely kúpnej zmluvy je platná ponuka tovaru vrátane kúpnej ceny zverejnenej na serveri v čase odoslania objednávky kupujúcim. Kúpnou cenou sa rozumie cena označená na serveri ako “cena“, ktorá sa ďalej znižuje o prípadnú komerčnú zľavu, ak je v čase odoslania objednávky poskytovaná. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať ,pokiaľ nie je uvedené inak. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári.

Pokiaľ tovar nieje objednaný ú výrobcu/dodávateľa dá sa objednávka zrušiť.

Ak je už tovar objednaný ú výrobcu, vyrobený alebo nastrihaný na mieru podľa želania kupujúceho nieje možné objednávku zrušiť  alebo tovar vrátiť. Tapety, látky, garníže a závesové systémy sa objednávajú na zákazku a strihané na mieru podľa požiadaviek kupujúceho a objednávane na jeho podnet. Tým nestráca právo na reklamáciu tovaru. Kupujúci si vie objednať vzorku tovaru, kde vidí kvalitu a farbu tovaru – reálny produkt. Na tieto produkty sa teda nevzťahuje nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní aj keď bol tovar objednaný prostredníctvom e-shopu, na diaľku.

Pri vyšších objednávkach a objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru a tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa je požadovaná predfaktúra vo výške 50% hodnoty objednaného tovaru, zvyšných 50% kupujúci zaplatí pri dodaní tovaru.

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi v čo možno v najkratšom čase po prijatí elektronickej objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú. V prípade, že predávajúci nie je schopný kupujúcemu dodať všetok objednaný tovar, upovedomí o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania tovaru, alebo sa dohodnú na novom termíne.

V prípade, že objednaný tovar nebude dlhodobo na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravcovi v dohodnutej lehote, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú zákazníkovi peniaze vrátené na účet, a to najneskôr do 14 dní od vzájomnej dohody.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou resp. objednaním u výrobcu. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou resp. objednaním u výrobcu a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru resp. náklady spojené výrobou tovaru podľa požiadaviek zákazníka. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom.

V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nie je skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania. V prípade objednania kombinácie tovaru na sklade, na ceste a na objednávku je tovar expedovaný po prijatí kompletného tovaru na sklad, a teda celá objednávka je zaslaná spolu v jednej expedícií. V prípade ak si zákazník želá na vlastný podnet objednávku rozdeliť do viacerých expedícií, objednávka sa rozdelí a posudzuje ako dve nezávislé. Zákazník v takomto prípade súhlasí s uplatnením práva na vrátenie tovaru v rámci 14 dní na každý balík/expedíciu osobitne.

Preprava tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu bude realizovaná Slovenskou poštou alebo zmluvným prepravcom Slovak Parcel Service s.r.o. prípadne iným v závislosti od povahy tovaru a momentálnych požiadaviek/možností.  

Prepravca odovzdá príjemcovi - kupujúcemu zásielku, ktorej obal nejaví známky poškodenia. Prevzatie zásielky príjemca - kupujúci potvrdí svojím podpisom. V prípade, že zásielka vykazuje známky poškodenia alebo neopatrného zaobchádzania mal by sa o tom spísať záznam s prepravcom aj odfotiť poškodenie balíka a v prípade poškodenia zásielky okamžite informovať predávajúceho aby sa mohla uplatniť reklamácia.

Poskytnúť prepravcovi a predavajúcemu nasledujúce údaje: sledovacie číslo zásielky, zoznam položiek v baličku, hodnotu zásielky, spôsob a druh poškodenia, informácie o spôsobe balenia.

  

3. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.

Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. Výnimkou je poškodenie obalu zásielky, v takomto prípade by mal kupujúci,  spísať s prepravcom záznam o poškodení zásielky, čím urýchli reklamáciu tovaru. S celkovou cenou je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným odoslaním.

Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Objednávka bude rezervovaná po dobu 5 dní od objednania. Ak do tejto lehoty nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná a tovar daný ďalej do predaja.
Tovar je expedovaný až po pripísaní celej čiastky na účet vrátane poštovného.

V prípade zaslania na dobierku, je zákazník povinný túto zásielku prebrať. V prípade neprevzatia dodávky si predávajúci vyhradzuje právo na úhradu nákladov spojených s prepravou a manipuláciou vo výške 5 EUR kupujúcim. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a v prípade neodobratia dobierky s uhradením poplatku za odoslanie tovaru v tejto výške.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku internetového obchodu. V prípade, že kupujúci požiada o opakované doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a cena za dobierku bude zaťažená dvojnásobným poštovným a balným.

Kupujúci je povinný dodaný tovar a pripojené doklady bezprostredne po ich prevzatí prehliadnuť a skontrolovať neporušenosť obalu. Zákazník má právo neúplnú alebo poškodenú zásielku neprebrať, v tomto prípade je nutné spísať s dopravcom zápis o škode a zároveň ihneď kontaktovať odosielateľa (internetový obchod) telefonicky alebo e-mailom na info@lemari.sk. Pokiaľ doporučené kroky spotrebiteľ pri dodaní poškodenej zásielky učiní, výrazne tak prispeje k rýchlemu riešeniu reklamácie dodaného tovaru a jeho nového dodania. Pokiaľ nie je tento postup dodržaný, nie je možné poškodený alebo chýbajúci tovar nahradiť.

Pokiaľ zásielka nevykazuje známky poškodenia a je adresátom potvrdený preberací protokol dopravcovi, stáva sa zásielka vlastníctvom kupujúceho. Po prevzatí zásielky je ďalšia reklamácia ohľadom poškodenia zásielky riešená s dopravcom. 

Kupujúci má bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné nedostatky hlásiť prepravcovi ihneď, najneskôr nasledujúci pracovný deň od doručenia zásielky. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalu a výplne. Odporúčame kontaktovať dopravcu bez odkladu, výrazne tak prispejete ku kladnému vybaveniu reklamácie.

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dennej lehoty.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Dovoľujeme si Vás požiadať o pochopenie v časti - vrátenie tovaru do 14 dní - pri objednávkach služby šitia, alebo objednávok tovaru, kde bola napr. látka alebo tapeta  strihaná alebo objednávaná podľa požiadaviek zákazníka - nemôže byť uplatnená možnosť vrátenia tovaru, okrem reklamácie, na ktorú máte stále právo. Pri látkach a tapetách dávame možnosť vážnemu záujemcovi o požiadanie vzoriek, ktoré zašleme na požiadanie do 10-30 dní, alebo zákazník má možnosť nahliadnuť do vzorkovníka. V prípade neprevzatia tovaru objednávaného na základe požiadaviek zákazníka, si predávajúci môže nárokovať preplatenie nákladov spojených s ich výrobou a prepravou tovaru.

Pri objednávke služby  môžeme požadovať  zálohovú platbu ak si zvolíte väčší  objem objednávok, alebo máte netradičné požiadavky, ktoré nie sú uvedené v ponuke. Táto služba – objednávka, bude vyúčtovaná zálohovou faktúrou, ktorú obdržíte po objednávke e-­mailom. Pridaná hodnota napr. za zips, strapce a iné bežne dostupné ozdobné materiály sú zarátané v cene, ale môžu byť samostatnou položkou vyúčtovania pokiaľ sú tieto nadštandardné (t.j. mimo základnej bežnej ponuky. Informovanie a dohoda prebehne e-mailom, pripadne osobne.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, prestáva mať účinnosť darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček. V prípade získania cashback-u, bude tento kredit vynulovaný. V prípade získania akýchkoľvek iných výhod, sa tieto rušia spolu s vráteným tovaru.

Tovar je potrebné zaslať na adresu LeMari Interiors s.r.o. ul. Budapeštianska 5, 040 13 Košice Vami zvoleným prepravcom. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva, všetkej dokumentácie a sprievodným listom prečo je tovar vrátený) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Balenie tovaru musí zodpovedať tovaru, aby sa cestou nepoškodil či inak neznehodnotil. Tovar odporúčame poistiť. Náklady spojené s vrátením tovaru sú hradené kupujúcim. V prípade zaslania balíka na dobierku, balík nepreberieme a bude prepravcom vrátený kupujúcemu. Predajca v takomto prípade za prípadnú stratu či poškodenie zásielky nezodpovedá. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.


Po prevzatí zásielky a odsúhlasení budú peniaze pripísané na Váš bankový účet do 14 dní od prijatia zásielky.

 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

-    Poskytnutie služieb, ak sa poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutiu služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

-    Predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

-    Predaj tovaru zhotoveného  podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného pre jedného spotrebiteľa.

                                        

4. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať a dodať objednaný dostupný tovar na adresu kupujúceho v termíne do 7 pracovných dní v prípade tovaru na sklade. V prípade vybraného tovaru napr. pri objednávke je uvedený termín dodania, alebo podľa vzájomnej dohody. Termín kupujúcemu oznámi pri potvrdení objednávky. Pri prevzatí tovaru od zmluvného prepravcu predávajúceho, obdrží kupujúci daňový doklad, ktorý je zabalený v kartóne s ostatným tovarom. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci nesplnil svoj záväzok odobrať tovar či zaplatiť kúpnu cenu.

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným a nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred a predávajúci odstúpi od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu, vráti predávajúci kupujúcemu celú kúpnu cenu najneskôr do 14 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy. 

 Ak kupujúci platne odstúpil od zmluvy, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru zníženú o:

  • náklady predávajúceho spojené s vrátením tovaru a jeho prípravou na ďalší predaj

  • prípadné náklady spojené s opakovaným doručovaním a uskladnením tovaru u dopravcu, ako aj

  • sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi zaplatenou cenou tovaru a cenou, na ktorú predávajúci ohodnotí prijatý vrátený tovar keď tento má zníženú hodnotu a predajca ho nemôže predať ako nový. Po vrátení tovaru predajca posúdi hodnotu vráteného tovaru podľa charakteru tovaru a ďalších skutočnosti ako napr. neoriginálne balenie, znaky použitia a iné.

Predávajúci vystaví bez zbytočného odkladu po vrátení tovaru kupujúcim dobropis - daňový doklad. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu vráteného tovaru bezhotovostným prevodom na účet a to najneskôr do 15 dní od doručenia dobropisu.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky zálohovou platbou.

 

5. Reklamácia

Sekcia reklamácie sa riadi reklamačným poriadkom zverejeneným na našej internetovej stránke v sekcii Reklamačný poriadok, v päta stránky. Priamy odkaz nájdete tu https://lemari.sk/reklamacny-poriadok-LeMari.html


6. Ochrana osobných údajov - GDPR


Sekcia ochrany osobných údajov sa riadi poriadkom zverejeneným na našej internetovej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov, v päta stránky. Priamy odkaz nájdete tu https://lemari.sk/GDPR-ochrana-osobnych-udajov-LeMari.html


7. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Na ostatné práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy, ktoré nie sú týmito všeobecne zmluvnými podmienkami upravené, sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov predovšetkým Obchodného zákonníka.Obchodné podmienky sú platné od 01. 07. 2019 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.