Kontakt : +421 908 342 600

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky") platia pre nákup v internetovom obchode www.lemari.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je firma Anna Lechmanová – LB PRESS ul. Budapeštianska 5, 040 13 Košice, IČO 37001361 ďalej len “predávajúci“ a kupujúceho, ktorým môžu byť fyzické osoby, živnostníci (majúce IČO), právnické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení zmlúv konajú v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a pod (ďalej len “kupujúci“). Internetový obchod slúži hlavne pre konečných spotrebiteľov.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu len tovar prvotriednej kvality, ktoré si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu www.lemari.sk, a ktoré je so zobrazeným tovarom v zhode v maximálnej možnej miere (drobné zmeny farieb sú možné, k drobnému skresleniu farieb mohlo dôjsť digitalizáciou).

Predávajúci sa zaväzuje, že bude uvádzať skutočné a konečné ceny, ktoré kupujúci za tovar vrátane dopravy zaplatí. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu.

Kupujúci je povinný dodaný tovar a faktúru - daňový doklad, po ich prevzatí prezrieť a prípadné zjavné vady a nezhody so skutočným stavom tovaru bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu najneskôr do 7 dní. To platí predovšetkým na prípady, kedy dodaný tovar nesúhlasí s obsahom dodacieho listu alebo dodací list nie je správne vyplnený. V oznámení je kupujúci povinný vady špecifikovať. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatím.

Zľavy nie sú kombinovateľné. Registrovaní zákaznici si môžu uplatiť svoj CASHBACK kredit a získať nový.

 

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy                                                                   

Každá objednávka, ktorú kupujúci odošle je považovaná za záväznú. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito podmienkami a že s nimi súhlasí.

Internetový obchod www.lemari.sk obsahuje všetky informácie potrebné na uzavretie zmluvy v zmysle všeobecných i podstatných náležitostí kúpnej zmluvy. Obsahuje vždy názov,kód a cenu tovaru. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v sekcii “miesto dodania“.

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar v nej uvedený. Na účely kúpnej zmluvy je platná ponuka tovaru vrátane kúpnej ceny zverejnenej na serveri v čase odoslania objednávky kupujúcim. Kúpnou cenou sa rozumie cena označená na serveri ako “cena“, ktorá sa ďalej znižuje o prípadnú komerčnú zľavu, ak je v čase odoslania objednávky poskytovaná. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať,pokiaľ nie je uvedené inak. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári.

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp.náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi v čo možno v najkratšom čase po prijatí elektronickej objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú. V prípade, že predávajúci nie je schopný kupujúcemu dodať všetok objednaný tovar, upovedomí o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania tovaru, alebo sa dohodnú na novom termíne.

V prípade, že objednaný tovar nebude dlhodobo na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravcovi v dohodnutej lehote, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená,budú zákazníkovi peniaze vrátené na účet, a to najneskôr do 14 dní od vzájomnej dohody.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom.

V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nie je skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade,alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania. V prípade objednania kombinácie tovaru na sklade, na ceste a na objednávku je tovar expedovaný po prijatí kompletného tovaru na sklad, a teda celá objednávka je zaslaná spolu v jednej expedícií. V prípade ak si zákazník želá na vlastný podnet objednávku rozdeliť do viacerých expedícií, objednávka sa rozdelí a posudzuje ako dve nezávislé. Zákazník v takomto prípade súhlasí s uplatnením práva na vrátenie tovaru v rámci 14 dní na každý balík/expedíciu osobitne.

Preprava tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu bude realizovaná Slovenskou poštou alebo zmluvným prepravcom Slovak Parcel Service s.r.o. 

Zmluvný prepravca SPS odovzdá príjemcovi - kupujúcemu zásielku, ktorej obal nejaví známky poškodenia. Prevzatie zásielky príjemca - kupujúci potvrdí svojím podpisom.

Reklamáciu podáva príjemca spoločnosti SPS vždy písomne. Nahlásenie oneskorene dodanej zásielky, poškodenie alebo úbytky zo zásielky podáva príjemca spoločnosti SPS písomne v nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky. V prípade neskoršieho nahlásenia vady nie je možné uplatniť reklamáciu. Nahlásenie straty zásielky podáva príjemca spoločnosti SPS písomne 2 pracovných dní nasledujúcich po plánovanom (garantovanom)čase dodania zásielky. V prípade neskoršieho nahlásenia nie je možné uplatniť reklamáciu.

Príjemca je povinný v prípade poškodenia zásielky uchovať pôvodné balenie zásielky k nahliadnutiu spoločnosti SPS a vyhotovenia fotodokumentácie.

Po nahlásení poškodenia alebo straty zásielky, prípadne chýbajúcej časti zásielky príde zodpovedný pracovník spoločnosti SPS spísať škodový protokol a vyhotoviť fotodokumentáciu. Spísanie škodového protokolu sa nepovažuje za reklamáciu. Príjemca uplatňuje písomnú reklamáciu najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa nahlásenia poškodenia zásielky prípadne straty alebo úbytku zásielky. Uplynutím tejto lehoty zaniká právo odosielateľa, prípadne príjemcu zásielky na uplatnenie reklamácie.

Reklamácia musí obsahovať predovšetkým: číslo zásielky, popis vady, alebo poškodenia zásielky, označenie obsahu zásielky, výšku uplatňovaného nároku na náhradu škody.

Ďalej k písomnej reklamácii je potrebné pripojiť doklad o obsahu zásielky (dodací list, objednávka a pod.). Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní po dodaní potrebných dokladov.

 

3. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.

Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. Výnimkou je poškodenie obalu zásielky, v takomto prípade je kupujúci povinný spísať s prepravcom záznam o poškodení zásielky. S celkovou cenou je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným odoslaním.

Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Objednávka bude rezervovaná po dobu 5 dní od objednania. Ak do tejto lehoty nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná a tovar daný ďalej do predaja.
Tovar je expedovaný až po pripísaní celej čiastky na účet vrátane poštovného.

V prípade zaslania na dobierku, je zákazník povinný túto zásielku prebrať. V prípade neprevzatia dodávky si predávajúci vyhradzuje právo na úhradu nákladov spojených s prepravou a manipuláciou vo výške 5 EUR kupujúcim. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a v prípade neodobratia dobierky s uhradením poplatku za odoslanie tovaru v tejto výške.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku internetového obchodu. V prípade, že kupujúci požiada o opakované doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a cena za dobierku bude zaťažená dvojnásobným poštovným a balným.

Kupujúci je povinný dodaný tovar a pripojené doklady bezprostredne po ich prevzatí prehliadnuť a skontrolovať neporušenosť obalu. Zákazník má právo neúplnú alebo poškodenú zásielku neprebrať, v tomto prípade je nutné spísať s dopravcom zápis o škode a zároveň ihneď kontaktovať odosielateľa (internetový obchod) telefonicky alebo e-mailom na info@lemari.sk. Pokiaľ doporučené kroky spotrebiteľ pri dodaní poškodenej zásielky učiní, výrazne tak prispeje k rýchlemu riešeniu reklamácie dodaného tovaru a jeho nového dodania. Pokiaľ nie je tento postup dodržaný, nie je možné poškodený alebo chýbajúci tovar nahradiť.

Pokiaľ zásielka nevykazuje známky poškodenia a je adresátom potvrdený preberací protokol dopravcovi, stáva sa zásielka vlastníctvom kupujúceho. Po prevzatí zásielky je ďalšia reklamácia ohľadom poškodenia zásielky riešená s dopravcom. 

Kupujúci je povinný bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné nedostatky hlásiť prepravcovi ihneď, najneskôr nasledujúci pracovný deň od doručenia zásielky. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalu a výplne. Odporúčame kontaktovať dopravcu bez odkladu, výrazne tak prispejete ku kladnému vybaveniu reklamácie.

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu prevrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dennej lehoty.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané.
Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Dovoľujeme si Vás požiadať o pochopenie v časti - vrátenie tovaru do 14 dní - pri objednávkach služby šitia, alebo objednávok tovaru, kde bola napr. látka alebo tapeta  strihaná podľa požiadaviek zákaznika - nemôže byť uplatnená možnosť vrátenia tovaru, okrem reklamácie, na ktorú máte stále právo. Pri látkach a tapetách dávame možnosť vážnemu záujemcovi o požiadanie vzoriek, ktoré zašleme na požiadanie do 14-20 dní, alebo zákazník má možnosť nahliadnúť do vzorkovníka.

Pri objednávke služby  môžeme požadovať  zálohovú platbu ak si zvolite väčší  objem objednávok, alebo máte netradičné požiadavky, ktoré nie sú uvedené v ponuke.  Táto služba – objednávka, bude vyúčtovaná zálohovou faktúrou, ktorú obdržíte po objednávke e-­mailom.  Pridaná hodnota napr. za zips, strapce a iné bežne dostupné ozdobné materiály  sú zarátané v cene, ale môžu byť samostatnou položkou vyúčtovania pokiaľ sú tieto nadštandartné (t.j. mimo základnej bežnej ponuky. Informovanie a dohoda prebehne e-mailom, pripadne osobne.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti is uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovaciou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, prestáva mať účinnosť darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček. V prípade získania cashback-u, bude tento kredit vynulovaní. V prípade získania akýchkoľvek iných výhod, sa tieto rušia spolu s vráteným tovaru.

Tovar je potrebné zaslať na adresu Anna Lechmanová – LB PRESS ul. Budapeštianska 5, 040 13 Košice Vami zvoleným prepravcom. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva, všetkej dokumentácie a sprievodným listom prečo je tovar vrátený) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Balenie tovaru musí zodpovedať tovaru, aby sa cestou nepoškodil či inak neznehodnotil. Tovar odporúčame poistiť. Náklady spojené s vrátením tovaru sú hradené kupujúcim. V prípade zaslania balíka na dobierku, balík nepreberieme a bude prepravcom vrátený kupujúcemu. Predajca v takomto prípade za prípadnú stratu či poškodenie zásielky nezodpovedá. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Po prevzatí zásielky a odsúhlasení budú peniaze pripísané na Váš bankový účet do 14 dní od prijatia

·       na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,

·       na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 

·       na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 

·       na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, 

·       na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

                                           

4. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať a dodať objednaný dostupný tovar na adresu kupujúceho v termíne do 7 pracovných dní v prípade tovaru na sklade. V prípade vybraného tovaru napr. pri objednávke je uvedený termín dodania, alebo podľa vzájomnej dohody.Termín kupujúcemu oznámi pri potvrdení objednávky. Pri prevzatí tovaru od zmluvného prepravcu predávajúceho, obdrží kupujúci daňový doklad, ktorý je zabalený v kartóne s ostatným tovarom. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci nesplnil svoj záväzok odobrať tovar či zaplatiť kúpnu cenu.

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným a nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred a predávajúci odstúpi od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu, vráti predávajúci kupujúcemu celú kúpnu cenu najneskôr do 14 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

 Ak kupujúci platne odstúpil od zmluvy,je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru zníženú o:

  • náklady predávajúceho spojené s vrátením tovaru a jeho prípravou na ďalší predaj
  • prípadné náklady spojené s opakovaným doručovaním a uskladnením tovaru u dopravcu, ako aj
  • sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi zaplatenou cenou tovaru a cenou, na ktorú predávajúci ohodnotí prijatý vrátený tovar keď tento má zníženú hodnotu a predajca ho nemôže predať ako nový. Po vrátení tovaru predajca posúdi hodnotu vráteného tovaru podľa charakteru tovaru a ďalších skutočnosti ako napr. neoriginálne balenie, znaky použitia a iné.

Predávajúci vystaví bez zbytočného odkladu po vrátení tovaru kupujúcim dobropis - daňový doklad. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu vráteného tovaru bezhotovostným prevodom na účet a to najneskôr do 15 dní od doručenia dobropisu.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky zálohovou platbou.

 

5. Reklamácia

V prípade doručenia objednaného tovaru prostredníctvom niektorého zo zmluvných prepravcov predávajúceho, je kupujúci povinný skontrolovať, či tovar nevykazuje vady spôsobené prepravou. Ak áno, je kupujúci povinný tovar neprevziať a spísať s dopravcom zápis o škode. O prípadnom poškodení tovaru behom dopravy je kupujúci povinný neodkladne informovať tiež predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Tovar má vlastnosti,ktoré si strany dohodli, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru. Tovar sa hodí na účel, ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa. Tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutému vzoru alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzoru alebo predlohy. Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, ktorý vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 Ak vznikne na tovare dodanom internetovým obchodom www.lemari.sk reklamovateľná vada, môže kupujúci uplatniť reklamáciu vyplnením dotazníka prostredníctvom stránky v sekcii služby zákazníkom – reklamácie (v päte stránky). V prípade technických problémov alebo nedostupnosti stránky môže kupujúci upovedomiť o reklamácii e-mailom (info@lemari.sk)alebo písomným oznámením o zistených závadách. Písomne ju uplatňuje na adrese: Anna Lechmanová - LB PRESS, ul. Budapeštianska 5, 040 13 Košice

Oznámenie o vadách musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, adresu, telefón, e-mail (ak je k dispozícii), číslo daňového dokladu, podrobný popis vady a popis toho,ako chyba vznikla.

Po obdržaní oznámenia o vadách predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o následnom postupe v závislosti na druhu tovaru, predovšetkým o tom, kam má kupujúci vadný tovar doručiť (sídlo predávajúceho a pod). Doručenie sa mysli zásielkovou službou, poštou alebo osobne, pokiaľ to predávajúci navrhne. Pre úspešné vybavenie reklamácie je bezpodmienečne nutné, aby kupujúci bol schopný predložiť daňový doklad - faktúru.

V prípade, že je tovar potrebné poslať späť predávajúcemu, je kupujúci povinný tovar zabaliť do originálneho obalu. V prípade, že kupujúci originálny obal nemá, je povinný na vlastné náklady zaistiť obal nový, vyhovujúci nárokom prepravy. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nedostatočne chráneného tovaru pri preprave nemusí byť jeho reklamácia uznaná. Záručný list odovzdáva predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, ak nie je záručný list u tovaru doložený, nahrádza ho faktúra.

V závislosti na druhu vád a na povahe tovaru, v súlade s právnymi predpismi platnými v SR, bude oprávnená reklamácia riešená opravou tovaru, výmenou tovaru, alebo vrátením zaplatenej kúpnej ceny.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktu, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Záručná doba je dva roky, pokiaľ nie je na predanej veci, jej obale, návode alebo záručnom liste vyznačená záručná doba dlhšia. Ak je záručná doba dlhšia ako dva roky, určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky v záručnom liste. Vzťahuje sa len na výrobné chyby. Lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie vedúcej k poškodeniu výrobku alebo v dôsledku nesprávneho používania alebo údržby. Tovar slúži prevažne ako dekorácia. Pri údržbe a čistení je potrebné prihliadať na túto skutočnosť. V prípade keramiky a porcelánu je potrebné prihliadať na pokyny výrobcu či je možné tento tovar používať v mikrovlnej rúre, rúre na pečenie alebo umývačke riadu. Ak pri textilných výrobkoch nie je uvedené inak, je odporučené ručné pranie pri 30°C, umelé tkaniny nežehliť alebo len na prvom stupni ak to dovolí zloženie, nesušiť v pračke, nebieliť a samozrejme neprať farebné a svetlé látky spolu. Ostatné dekorácie a doplnky čistíte len navlhčenou textíliou. Nepoužívajte agresívne ani iné čistiace prostriedky či chemikálie. V prípade nesprávnej údržby (horúca voda, drátenka, drsná kefa, chémia, uskladnenie na slnku či vlhkom prostredí a pod) predajca neručí za prípadné škody a zmeny stavu produktov a teda ich nie je možné reklamovať.

Na darčeky, ktoré sú poskytované celkom zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa.

Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa jej doručenia, prípadne odo dňa odovzdania reklamovaného tovaru.

Ak je reklamácia odôvodnená, predávajúci v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku vyzve kupujúceho, aby si opravený alebo vymenený tovar vyzdvihol, prípadne tovar zašle kupujúcemu na jeho náklady poštou na adresu kupujúcim určenú.

Ak predávajúci reklamáciu neuzná, oznámi to kupujúcemu v primeranej lehote. Spolu s oznámením o neuznaní reklamácie predávajúci kupujúcemu oznámi, koľko by stála výmena alebo oprava tovaru.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po obdržaní oznámenia o neuznaní reklamácie oznámiť predávajúcemu, či žiada o vykonanie výmeny či opravy tovaru za odplatu,inak je povinný si tovar v tej istej lehote vyzdvihnúť alebo oznámiť predávajúcemu adresu, kam má byť tovar zaslaný. Náklady spojené s vrátením tovaru kupujúcemu nesie kupujúci.

 

6. Ochrana osobných údajov - GDPR

Osobné údaje spoločnosť Anna Lechmanová - LB PRESS, právny nástupca Mgr. Milan Lechman, e-shop LeMari.sk spracúva v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Využívame zabezpečenie protokolom SSL od svetovo uznávanej certifikačnej autority (COMODO RSA Certification Authority). 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, pri podnikateľských subjektoch a SZČO sa vyžaduje aj IČO, DIČ, obchodné meno. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. 

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pre činnosť predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. 

Zákonné spracovanie osobných údajov (nie je potrebný súhlas - vyplývajú zo zmluvno-právnych vzťahov)

Spoločnosť spracúva osobné údaje iba za účelom plnenia zákonných povinností, ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie objednávky, reps. zmluvy, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.Tieto údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov v rámci archivácie dokladov, ktoré vymedzuje zákon o účtovníctve t.j. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Registrácia na stránke LeMari.sk

Objednávka tovaru nie je podmienená registráciou. Objednávku je možné vykonať vyplnením fakturačných údajov. Registrácia je dobrovoľná a slúži najmä pre verných zákazníkov, ktorí chcú získať a uplatniť si Cashback (kredit obchodu), mať prehľad o svojich objednávkach, reklamáciách, zapnúť/vypnúť newsletter a pod. Kontaktné informácie slúžia hlavne pre prípad zaslania nových obchodných podmienkach alebo iných oficiálnych, právnych a zmluvných náležitostí. 

Náš systém registrovaným zákazníkom umožňuje vykonávať akékoľvek zmeny, aktualizácie, stiahnuť  záznam o uchovaných údajov v online systéme, zrušenie konta a vymazanie údajov. Výmaz sa nevzťahuje na fakturačné údaje potrebné pre účtovníctvo (mimo správy a databázy e-shopu), súhlas so spracovaním osobných údajov a záznam o vymazaní. Tento záznam slúži pre účel kontroly a overenia, že nedošlo k zneužitiu systému treťou stranou. Výnimkou je aj mazanie údajov v prípade reklamácií či súdnych sporoch a v takom to prípade Vašej žiadosti nemusíme vyhovieť zo zákona.

Newsletter LeMari.sk

Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch, zľavách, súťažiach alebo akýchkoľvek iných marketingových informácií od prevádzkovateľa. Súhlas na jeho zasielanie môžete zapnúť pri registrácií, rovnako ho môžete aj vypnúť/zapnúť cez Váš online účet po prihlásení v sekcií odber noviniek. Pre zasielanie je potrebná registrácia.

Kontaktný formulár

Môžete využiť kontaktný formulár na našej stránke v sekcii "Kontakt", kde je potrebné zadať Vašu e-mailovú adresu a krstné meno (nie je potrebné zadávať celé meno). Alebo viete zaslať e-mail priamo na info@lemari.sk alebo využiť telefonický kontakt +421908342600. E-mailová komunikácia sa uchováva po dobu potrebnú pre naplnenie účelu kontaktovania. 

Uchovávanie a ochrana informácií

Internetový portál LeMari.sk neposkytuje informácie tretím stranám. Výnimkou sú doručovateľské služby a banky z dôvodu naplnenia zmluvy/objednávky. Tie sa riadia osobitnými zákonmi o spracovaní osobných údajov. Účtovníctvo sa spracuváva v systéme od spoločnosti Kros, a.s. a správa našej domény ako aj databáza sú pod zmluvným vzťahom so spoločnosťou WebSupport, s.r.o.. Tieto vzťahy sú ošetrené zmluvne s dôrazom na ochranu citlivých informácií. 

Cookies, analytika a Google AdWords

Ide o kumulované sledovanie návštevnosti našej stránky, ktoré majú informatívny charakter. Google Analytics a Google AdWords zhromažďuje tieto údaje do súborov štatistík, ako napríklad rebríček preferencií využívaného prehliadača užívateľov vo všeobecnosti. Tieto údaje sa uchovávajú po dobu 26 mesiacov.

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na Vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Facebook, Instagram, Google+ a iné sociálne siete

V prípade, že sa stávate naším fanúšikom na Facebooku, Instagrame alebo na Google+, zverejňujete len Vami zvolené údaje cez nastavenie súkromia na Vašom účte. 


7. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Na ostatné práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy, ktoré nie sú týmito všeobecne zmluvnými podmienkami upravené, sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov predovšetkým Obchodného zákonníka.


Obchodné podmienky sú platné od 01. 01. 2016 do odvolania. 
*25.5.2018 doplnené upravené podmienky ochrany osobných údajov - GDPR
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré 
boli v platnosti k dátumu nákupu.<